ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دروازۀ علامت

signal gantry

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازه‌ای دروازه‌مانند که پایه‌های آن در دو طرف یک یا چند خط قرار می‌گیرد و علائم بر روی آن نصب می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ