ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دروارۀ دوخانه

dual-homed gateway

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‏ای رایانه‏ای با دو میانای شبکه که دو نقطۀ واپایش امن در بین دو شبکۀ قرارداد اینترنت (IP) مختلف و دو نشانۀ قرارداد اینترنت (IP) مختلف ایجاد می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ