ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درنهش مداری

orbital insertion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← تزریق مداری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ