ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درمان شناختی ـ تحلیلی

cognitive-analytic therapy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی روان‌درمانی مبتنی بر تلفیق اصول و روش‌های درمان‌شنـاختی‌‌ـ رفتاری و روان‌درمانی پویشی (psychodynamic psychotherapy)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ