ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درز پیچ‌بریده

stripped joint

واژه‌های مصوب فرهنگستان

درزی پیچی که در آن با فاصله گرفتن دو سر ریل و وصله از یکدیگر پیچ‌های اتصالِ دست‌کم یکی از ریل‌ها بریده شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ