ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درز بدنه

side seam

واژه‌های مصوب فرهنگستان

درز بین دو لبۀ بدنۀ قوطی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ