ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درزبند

seamer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی که درزبندی می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ