ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درخواست اطلاعات

request for information, RFI

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سندی که در آن خریدار از تأمین‌کنندۀ بالقوه می‌خواهد تا اطلاعاتی را دربارۀ کالا یا خدمات یا توانمندی‌های خود ارائه کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ