ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درجه‏ـ روزرشد

growing degree day, degree day

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموع دما‌های بالاتر از صفر پایه (base temperature) در هریک از مراحل رشدونمو گیاه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ