ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درجة برشتگی

roast degree, degree of roast

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میزان تیره‌شد‌گی قهوة برشته‌شده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ