ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دامنۀ حرکت مفصل

joint range

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دامنۀ کامل حرکت مفصل که با زاویه‌سنج اندازه‌گیری می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ