ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

داروهای ضداضطراب

antianxiety medications,antianxiety drugs, anxiolytics

واژه‌های مصوب فرهنگستان

داروهایی برای درمان انواع اختلال‌های اضطراب نیز: آرام‌بخش‌های ضعیف minor tranquilizers
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ