ترجمه مقاله

دارماندخردکن

slash chopper, brash chopper

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی مجهز به مجموعه‌ای از تیغه‌ها، سوار بر محوری افقی و برقی، که از آن برای کاهش حجم دارماندها و درنتیجه تسهیل جنگل‌کاری و کاهش خطر حریق استفاده می‌شود
ترجمه مقاله