ترجمه مقاله

خون‌رگ‌تود

hemangioma

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. تودینۀ خوش‌خیم یا بدخیمی که از رگ‌های خونی تشکیل می‌شود 2. شکل معمول حاصل از تغییرشکل رگ‌ها، معمولاً در نوزادان و کودکان، که شامل رگ‌های خونی تازه‌تشکیل‌شده در نتیجۀ تغییرشکل بافت تنده‌رگ در دورۀ جنینی است
ترجمه مقاله