ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خوش‌جریانی

ease of flow, flow tendency

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میزان سهولت شارش یک مذاب به‌دلیل گران‌رَوی آن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما