ترجمه مقاله

خوردگی زیرپوششی

underfilm corrosion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی خوردگی رشته‌ای که در گوشه‌ها و لبه‌های جسم و در زیر پوشش‌ها و سایر پوسه‌های (film) آلی ایجاد می‌شود
ترجمه مقاله