ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خوردگی آند

anode corrosion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انحلال فلزی که به‌عنوان آند عمل می‌کند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما