ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خود ـ روان‌شناسی

self-psychology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نظریه‌ای روان‌شناختی که در آن همۀ رفتارها با ارجاع به «خود» تفسیر میشود و بر روابط فرد با دیگری و پاسخ‌گویی والدین به نیازهای هیجانی فرزند تأکید دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ