ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خودکشی انفعالی

passive suicide

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رفتاری زیان‌بار و انفعالی با نیتی نامشخص که گمان می‌رود فرد با انجام آن قصد از بین بردن خود را داشته باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ