ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خودچرخش

autorotation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شرایطی که در آن ملخ‌های بالگَرد بدون استفاده از قدرت موتور و براساس نیروهای آئرودینامیکی به گردش خود ادامه دهند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ