ترجمه مقاله

خودشکوفایی

self-actualization

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محقق ساختن حداکثر توانایی‌های بالقوۀ فرد توسط خودش
ترجمه مقاله