ترجمه مقاله

خودسازمان‌دهی در بحران

self-organizing criticality, SOC

واژه‌های مصوب فرهنگستان

توانایی یک سامانه در نزدیک شدن به نقطۀ بحرانی و حفظ خود در آن نقطه
ترجمه مقاله