ترجمه مقاله

خودریخت

idiomorphic, automorphic

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← خوش‌وجه
ترجمه مقاله