ترجمه مقاله

خودریختی

automorphism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یک یکریختی از یک ساختار جبری به خودش
ترجمه مقاله