ترجمه مقاله

خودریختی رده‌وارون‌ساز

class-inverting automorphism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نگاشتی از یک گروه به خودش که هر ردة مزدوجی را به وارون آن می‌نگارد
ترجمه مقاله