ترجمه مقاله

خودریختی درونی

inner automorphsim

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خودریختی یک گروه که هر عضو دلخواه g از آن گروه را به g0-1gg0 بنگارد که در آن g0 عضو ثابتی از آن گروه است
ترجمه مقاله