ترجمه مقاله

خودریختی برونی

outer automorphism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر عضو گروه خارج قسمت گروه خودریختی‌های یک گروه بر زیرگروه خودریختی‌های درونی آن
ترجمه مقاله