ترجمه مقاله

خودریختی اصلی

principal automorphism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خودریختی یکتایی از جبر کلیفورد مفروض که هر عضو را به قرینه‏اش بنگارد
ترجمه مقاله