ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خودانکاری

self-denial

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرکوب آرزوها و امیال و چشم‌پوشی از ارضای آنها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ