ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواب

hibernation 1, sleep mode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالتی که در آن پس از انتقال محتویات حافظۀ موقت به حافظۀ ثابت، رایانه بدون فعالیت باقی می‏ماند تا بتوان پس از مدتی روند کار برنامه‏ها را بدون تغییر از سر گرفت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ