ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خنک‌کن روغن

oil cooler, oil radiator

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی خنک‌کن برای کاهش دمای روغن در سامانه‌های مکانیکی دارای جریان روغن متـ . روغن‌سردکن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ