ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خنثی‌سازی فرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات

command, control, communications, and intelligence erasing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شناسایی و بهره‌برداری و خنثی‌سازی نشانک‌ها/ سیگنال‌های ارسالی فرماندهی و نظارت و ارتباطات و اطلاعات دشمن اختـ . خنثی‌سازی فونات C3I-erasing
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ