ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خم انجماد

solidus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جایگاه نقاطی در سامانۀ دمایی، در نمودار دماـ ترکیب، که بالاتر از آن جامد و مایع در تعادل با یکدیگرند و پایین‌تر از آن سامانه کاملاً جامد است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ