ترجمه مقاله

خمیرآما

dough conditioner

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترکیبی که به خمیر تخمیرشده اضافه می‌شود تا خواص فرایندی یا کیفیت فراوردۀ نانوایی نهایی یا هر دو را بهبود بخشد
ترجمه مقاله