ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلنگزار

heath, heathland

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. پوشش گیاهی اراضی پست با خاک فقیر و اسیدی ماسه‌ای یا شنی که گیاه غالب آن خلنگ است 2. سطح باز و کشت‌نشده‌ای حاوی خاک ماسه‌ای یا شنی با پوشش گیاهی کوتاه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ