ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلاصی جانبی رینگ پیستون

piston ring side clearance

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فاصلۀ شعاعی بین سطح داخلی رینگ‌ها و سطح بستر شیارهای رینگ متـ . خلاصی جانبی حلقۀ پیستون
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ