ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خفگی‌آور1

asphyxiant1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر نوع مادة شیمیایی که مانع رسیدن اکسیژن کافی به یاخته‌های بدن برای سوخت‌وساز می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ