ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط کور

dead-end siding, dead-end track

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خطی در ایستگاه راه‏آهن که از خط اصلی جدا شده و در پایان آن سپر انتهایی نصب شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ