ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط نشانه‌روی

line of aim

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خطی فرضی از نگاه شخص توپچی یا تیرانداز که در امتداد آن، هدف قابل رؤیت است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ