ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خط غیرفعال

out-of-service track

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خطی که به هر دلیلی، مانند نقص و انسداد و نداشتن کاربری، به‌طور موقت یا دائم مورد بهره‌برداری قرار نگیرد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما