ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط عقب‌روی

line of retirement

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خط حرکت به عقب نیروهای گشت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ