ترجمه مقاله

خط خَمان

sheer line, sheer curve

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خَمانی که اختلاف ارتفاع عرشه‌ها را با عرشۀ آزاد یا سطح آب در طول شناور نشان می‌دهد
ترجمه مقاله