ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط ترک مخاصمه

Armistice Demarcation Line, ADL

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خطی که نیروهای متخاصم پس از متارکه یا آتش‏بس از آنجا به مواضع خود عقب‏نشینی می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ