ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط اختصاصی

dedicated access line, DAL, dedicated line, DL

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی خط ارتباطی که به‌طور اختصاصی میان مشترک و شبکۀ مخابراتی برای مبادلۀ انواع داده به کار می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ