ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خط آسفالتی

hot-mix asphalt track

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خطی پارسنگی بر روی نخستین لایۀ آسفالت روسازی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ