ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خط آسفالتی

hot-mix asphalt track

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خطی پارسنگی بر روی نخستین لایۀ آسفالت روسازی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما