ترجمه مقاله

خط‏یابی

line hunting, LH

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خدماتی که مشترک با استفاده از آن می‏تواند با گرفتن یک شماره و دستیابی به تعدادی واسط، ازطریق هر خطی که آزاد باشد ارتباط برقرار کند
ترجمه مقاله