ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطر زمین‏لرزه

seismic hazard, earthquake hazard

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برآورد احتمال جنبش زمین با مؤلفه‌هایی معین براثر زمین‏لرزه در یک مکان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ