ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشکش

drying 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند تغییر کردن مادۀ پوششی از حالت مایع به جامد با تبخیر حلاّل‌ها یا ایجاد واکنش‏های فیزیکی ـ شیمیایی یا هر دو متـ . خشک ‌شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ