ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشکانش

drying 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند تغییر دادن مادۀ پوششی از حالت مایع به جامد با تبخیر حلاّل‌ها یا ایجاد واکنش‏های فیزیکی ـ شیمیایی یا هر دو متـ . خشک کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ